Privacy Statement CloudCuddle

Inleiding

CloudCuddle neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@cloudcuddle.com.

Wie is CloudCuddle

CloudCuddle is de besloten vennootschap CloudCuddle, kantoorhoudende te (2629 JD) Delft aan Molengraaffsingel 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65618696.

CloudCuddle is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door CloudCuddle de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt CloudCuddle jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor CloudCuddle persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens CloudCuddle voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door CloudCuddle worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 • Doeleinde: Beheer van bestellingen
 • Gegevens: Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Afhandelen klachten
 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Financiële administratie
 • Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Facturatie
 • Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Telefoonnummer, E-mailadres
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: CRM
 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Dienstverlening
 • Gegevens: E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

 • Doeleinde: Marktonderzoek
 • Gegevens: Gewoonten, Levensstijl, Reisgedrag
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Wetenschappelijk onderzoek
 • Gegevens: E-mailadres, Telefoonnummer, Gezondheidsgegevens, Gegevens over het gedrag
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

In de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers geen foto’s online geplaatst mogen worden. Daarom vraagt CloudCuddle om schriftelijke toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal van minderjarigen op de website, in nieuwsbrieven en/of andere media uitingen.’

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij CloudCuddle over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij CloudCuddle. Je kunt verzoeken dat CloudCuddle je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om CloudCuddle te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van CloudCuddle of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van CloudCuddle te verkrijgen. CloudCuddle zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat CloudCuddle je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door CloudCuddle
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@cloudcuddle.com. CloudCuddle zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat CloudCuddle een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien CloudCuddle je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat CloudCuddle verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt CloudCuddle ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van CloudCuddle worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van CloudCuddle worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop CloudCuddle je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@cloudcuddle.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop CloudCuddle jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@cloudcuddle.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.